ALGEMENE VOORWAARDEN 1stKYC

HET WORDT ONDER DE AANDACHT VAN DE GEBRUIKERS GEBRACHT (ZIE DEFINITIE HIERONDER) DAT DEZE SITE IS ONTWIKKELD IN EEN POSITIEVE GEEST VAN SAMENWERKING TUSSEN HEN EN HET BEDRIJF.

ZIJ WORDEN VERZOCHT DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE RELATIES TUSSEN HET BEDRIJF EN DE GEBRUIKERS, AANDACHTIG TE LEZEN.

1.      – Algemeen

Het bedrijf die de website www.1stkyc.com beheert en die de aanvraag beheert, is het berijf naar Belgisch recht AML SERVICES srl, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de 11-13 Parc Artisanal B-4671 Blegny (België), RC BCE0771 320 640.

hier gedefinieerd als “het bedrijf”.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is aanvaard, zijn deze algemene voorwaarden de enige die van toepassing zijn op al onze aanbiedingen, bestellingen, verbintenissen of contractuele relaties, zelfs als de voorwaarden van de gebruiker hun eigen voorrang hebben. De algemene voorwaarden zijn noodzakelijkerwijs gelezen en goedgekeurd bij het aangaan van een relatie en zijn te allen tijde beschikbaar op de website van het bedrijf (www.1stkyc.com).

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans (zie hieronder), dat als enige referentietaal zal worden aanvaard. De vertalingen in andere talen worden uitsluitend ter informatie opgesteld.

Geen enkele verklaring van afstand, wijziging, wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden kan slechts van kracht worden in de vorm van een schriftelijk document dat uitdrukkelijk wordt aanvaard door het aanbrengen van de geautoriseerde handtekening van elk van beide partijen op of na de datum van ondertekening van het contract of van het aanbod door elk van beide partijen. Er kan geen enkel argument worden ontleend aan een gunst, zelfs niet als deze is herhaald.

2.      – Definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.1stkyc.com, hierna te noemen “de Site”. De Site maakt enerzijds een algemene online presentatie van het bedrijf en zijn producten en diensten mogelijk, en anderzijds toegang tot de hieronder besproken toepassingen.

Het “DOSSIER” moet worden opgevat als bestaande uit alle informatie die de Eigenaar en de door hem geautoriseerde Gebruikers hebben ingevoerd in de database(s) die zij hebben aangemaakt.

De “EIGENAAR” van een dossier moet worden opgevat als degene die zich als zodanig heeft geregistreerd en wettelijk verantwoordelijk is voor de entiteit die zich heeft geregistreerd; het wordt gedefinieerd onder de algemene term “de Eigenaar”. Met andere woorden, wordt beschouwd als de Eigenaar van het Dossier, niet in de primaire zin van het woord, maar in de zin van “eigenaar van alle aan het abonnement verbonden gebruiksrechten, een recht waarover hij ook kan beschikken ten aanzien van zijn werknemers, opdrachtgevers en andere personeelsleden, waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk blijft”. Een dergelijke Eigenaar, in de zin van deze overeenkomst, kan als verantwoordelijke voor het Bestand technisch gezien een Gebruiker (die bijvoorbeeld een van zijn opdrachtgevers zou zijn) uitnodigen om toegang te krijgen tot zijn Bestand, maar doet dit dan onder zijn enige, volledige en volledige verantwoordelijkheid.

De “GEBRUIKERS” van de site zijn de personen die worden gedefinieerd onder de algemene term “de Gebruiker”: dit zijn de personen die de site en de verschillende functionaliteiten ervan zullen kunnen gebruiken, of slechts enkele van hen, na een uitnodiging ontvangen van de Eigenaar, in het kader van hun professionele activiteit, ongeacht hun verantwoordelijkheidsniveau op het niveau van de entiteit die door de Eigenaar is geregistreerd. De Eigenaar is ook een Gebruiker, maar dan met het hoogste autorisatieniveau.

De Gebruiker is altijd een natuurlijk persoon die verplicht is zich correct te identificeren door correcte gegevens aan het bedrijf mee te delen, die niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor foutieve of onvolledige informatie.

De site biedt het gebruik van een applicatie die ontworpen is om de AML (Anti-Money Laundering & Terrorist Financing) gegevens van de klanten van de eigenaar te beheren. De applicatie is genoemd 1stkyc.com.

Door zich te registreren, aanvaardt de Gebruiker formeel dat er informatieve berichten in de vorm van mailings of enige andere kennisgeving van technische of informatieve aard, met betrekking tot de Applicatie die hij gebruikt, naar de Eigenaar kunnen worden gestuurd. Zie in dit verband het hoofdstuk “Privacybeleid en informatie van het bedrijf in toepassing van de verordening inzake gegevensbescherming – GDPR (General Regulations for Data Protection – htps://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/VXV/HVML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN”.

Zoals ontwikkeld in de “vertrouwelijkheid” punten hieronder, geeft het Bedrijf nooit enige informatie met betrekking tot Gebruikers door aan welke externe operator dan ook. Als zij gebruik moet maken van onderaannemers, zoals bijvoorbeeld het geval is voor de servers die zij gebruikt om haar gegevens te hosten, dan zijn dit servers die de hoogst mogelijke mate van veiligheid en vertrouwelijkheid genieten.

Ongeacht of hij zich in een testperiode bevindt, erkent de Gebruiker, hier in de ruimste zin van het woord, dat hij het recht heeft om de site te gebruiken, zonder meer. Hij blijft de eigenaar van de gegevens die hij op de site heeft gecodeerd en heeft de mogelijkheid om ze lokaal te repatriëren in json-standaardformaat.

De kwestie van de bewaartermijn van de hem toegezonden samenvattingen valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker: het is aan hem om in het licht van de richtlijnen, wetten en verordeningen waarvan hij afhankelijk is, de manier waarop hij het instrument wil gebruiken en de bewaartermijn van de gegevens die hij via de toepassingen heeft gecompileerd of verzameld, of beide, te onderzoeken.

Het bedrijf zal vooraf, en in het geval dat het abonnement van de gebruiker voor meer dan 60 dagen wordt opgezegd, het feit dat zij het aldus ongebruikte dossier gedurende deze periode zal deactiveren, bekendmaken. De aandacht van de gebruikers wordt gevestigd op het feit dat zodra de volgende deactivering effectief is, tenzij anders aangegeven door de eigenaar, niemand toegang zal hebben tot de gegevens.

3.      – Aanvaarding van het product

De site biedt toepassingen aan die permanent worden aangeboden. Het feit dat een Gebruiker zich registreert als Eigenaar of Gebruiker verplicht hem/haar om deze voorwaarden te lezen en uitdrukkelijk te aanvaarden. Toegang tot de Applicatie is niet mogelijk, zelfs niet in het geval van gratis gebruik op proef, zonder bevestiging dat de Gebruiker deze voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De Applicatie zijn ontworpen om onafhankelijk te opereren door het bedrijf. Door zich op de site te registreren, verbindt de Gebruiker zich ertoe de Applicatie te aanvaarden en te gebruiken zoals ze zijn en te aanvaarden dat de Onderneming wijzigingen aan de site aanbrengt die zij nuttig acht voor de ontwikkeling van de Applicatie.

4.      – Minimale hardwareconfiguratie

Om de Applicatie correct te kunnen gebruiken, heeft de gebruiker een computer nodig die via een goede kwaliteitslijn met het internet is verbonden.

De gebruikers hebben de kwaliteit van hun lijn gecontroleerd; voor een goed gebruik is een verbinding nodig die vrij is van frequente onderbrekingen en die voldoende snelheid heeft. Ter informatie: het verlies van de verbinding met de server brengt geen risico op bestandscorruptie met zich mee, maar vormt eerder een ongemak voor de gebruiker.

De site ondersteunt alle gebruikelijke internetbrowsers, met uitzondering van Microsoft Explorer, waarvoor de reserveringen worden gemaakt.

5.      – Beperking van aansprakelijkheid & controle

De onderneming garandeert de goede werking van de aanvragen, op voorwaarde dat deze correct worden gebruikt, zoals aangegeven in de steun.

Indien een door het bedrijf gemaakte programmeerfout wordt ontdekt, verbindt het bedrijf zich ertoe deze zo snel mogelijk te corrigeren. De aansprakelijkheid van het bedrijf is op dit punt beperkt.

De gebruikers zorgen ervoor dat zij over voldoende kennis beschikken op de vakgebieden waarop de aan hen ter beschikking gestelde Applicatie betrekking hebben, zodat zij correct kunnen werken. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het behandelen of interpreteren van fouten, ongeacht de gevolgen daarvan.

De aanvragen zijn bedoeld voor gebruik in verband met activiteiten die legaal en erkend zijn in het land van herkomst.

Geen van de partijen is jegens de andere aansprakelijk in geval van niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van bovengenoemde verplichtingen die te wijten is aan overmacht of een overmacht.

6.      – Verzekering

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebeurtenis die zich voordoet buiten het kader van haar interventie en/of dienstverlening. Alle uitsluitingen met betrekking tot haar aansprakelijkheid zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.

Zij vloeien onder meer voort uit de door het bedrijf afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (uittreksel hieronder).

Onder verzekeringscontract voor wettelijke aansprakelijkheid wordt verstaan het contract dat het bedrijf heeft afgesloten ter dekking van de contractuele en buitencontractuele wettelijke aansprakelijkheid die op haar kan rusten als gevolg van schade van welke aard dan ook die aan derden wordt toegebracht en die voortvloeit uit fouten, nalatigheden of nalatigheden die zij in het kader van haar activiteiten als IT-dienstverlener heeft begaan.

Geen van de partijen is jegens de andere aansprakelijk in geval van niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen die te wijten is aan een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

In het kader van de aansprakelijkheids- en verzekeringsbepalingen die zullen volgen, kan de term “Verzekerde” verwijzen naar de Maatschappij, maar ook naar bepaalde Gebruikers van deze of gene functie van de site.

Het bedrijf staat garant en is bijgevolg uitgesloten van de mogelijke aansprakelijkheid van het bedrijf onder deze overeenkomst:

– Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt door een Verzekerde, die het hem ter beschikking gestelde materiaal zou gebruiken om bijvoorbeeld de belangen van een Derde te schaden. Indien de Verzekerde echter noch de verzekeringnemer, noch een van zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders, organen, uitvoerende functionarissen, technisch verantwoordelijke, de borgsteller is, blijft de Verzekerde, behalve de schuldige, verworven, onder voorbehoud van het contractueel voorziene eigen risico en het verhaal dat de maatschappij tegen deze laatste kan uitoefenen.

Ook uitgesloten zijn schade veroorzaakt door :

– De door de Verzekerde aanvaarde werkwijzen van het bedrijf of door een zodanige schending van de voor de verzekerde activiteiten specifieke voorzichtigheids- of veiligheidsnormen dat de schadelijke gevolgen van deze schending of deze werkwijzen – naar het oordeel van elke normaal ter zake bevoegde persoon – bijna onvermijdelijk waren;

– Meerdere herhalingen, door het ontbreken van voorzorgsmaatregelen, van schade van dezelfde oorsprong ;

– Het niet onderwerpen van de aanbevolen of gebruikte methoden aan voldoende voorafgaande controle, rekening houdend met de verworven technische en wetenschappelijke kennis.

Schade als gevolg van het niet teruggeven van fondsen, schending van vertrouwen, verduistering, verduistering of een soortgelijke actie, evenals oneerlijke concurrentie of inbreuk op intellectuele rechten zoals octrooien, handelsmerken, ontwerpen of modellen en auteursrechten;

Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boetes, punitieve of afschrikkende schadevergoedingen (zoals “punitieve schadevergoedingen” of “voorbeeldige schadevergoedingen” voor bepaalde buitenlandse rechten), alsook de gerechtskosten van repressieve procedures.

De burgerlijke aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders van de verzekerde onderneming, opgelopen krachtens de geldende wetgeving, in geval van wanbeheer door hen in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder.

De verplichtingen die kunnen rusten op onderaannemers, vennoten of leden van een consortium of tijdelijke vereniging die met het bedrijf samenwerken.

7.      – Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om, niettegenstaande het eventuele gebruik van de ondersteunende diensten, elk technisch probleem van welke aard dan ook dat hij of zij in de loop van zijn of haar gebruik tegenkomt, zo snel mogelijk schriftelijk te melden.

Indien mocht blijken dat een Gebruiker binnen 24 uur na het ontstaan van een probleem niet aan deze zorgvuldigheidsplicht en goede samenwerking heeft voldaan, is het voor de Gebruiker uitgesloten om aanspraak te maken op vergoeding van de eventueel ontstane schade.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf ten aanzien van de Gebruiker, met betrekking tot de Diensten die op basis van dit Contract worden geleverd, evenals elke nalatigheid, positief handelen of nalatigheid van de adviseurs van het bedrijf, of het nu gaat om onderaannemers of agenten, rekening houdend met overlijden, letsel, verlies of schade veroorzaakt door of als gevolg van een voorspelde entiteit, op geen enkele manier worden nagestreefd wanneer het handelen van de Gebruiker interfereert met de diensten van het bedrijf

Aangezien het Luxemburgse recht in het kader van de huidige voorwaarden van toepassing is, kan er geen sprake zijn van het claimen van iets anders dan de werkelijke schade.

8.      – Beroep op de Helpdesk

De helpdesk onder “Hulp nodig / Nieuw help-ticket” is te allen tijde beschikbaar. Dit is de enige juiste manier om contact op te nemen met de helpdesk. Het bedrijf garandeert geen correcte opvolging van ondersteuningsverzoeken die op een andere manier zouden zijn gedaan.

De prijs van de Help Desk is inbegrepen in de vergoeding voor het gebruik van de applicatie.

Het bedrijf zal alle nodige zorgvuldigheid in acht nemen en alle nuttige maatregelen treffen om de best mogelijke helpdeskdienst te verzekeren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen buiten haar organisatie, zoals het uitvallen van de apparatuur van de gebruikers of onvoldoende technische kennis van de zaken waarop de Applicatie betrekking hebben.

In geval van onbeschikbaarheid van de supportdienst via de tickets is het ook mogelijk om via e-mail te ruilen op het volgende adres: help@1stkyc.com.

Het bedrijf zal de beste zorg besteden aan verzoeken die per e-mail worden gedaan, maar garandeert niet de reactietijd.

9.      – Prijzen

Onder voorbehoud van artikel 10 zijn de prijzen voor de verschillende aanvragen die door de site worden aangeboden, op aanvraag beschikbaar via de verschillende beschikbare formulieren.

De aangekondigde prijzen zijn geldig voor het huidige kalenderkwartaal. Eventuele wijzigingen zullen worden aangebracht met een minimum van 15 dagen van tevoren.

De aangekondigde prijzen zijn altijd exclusief BTW. De toepassing van de BTW is onderworpen aan de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van de gebruikers.

Alleen de op de site aangegeven betalingswijzen worden door het bedrijf geaccepteerd. Betaling per cheque is altijd verboden.

10.   – Marktsegmentatie

Voor zover het fiscaal beleid van land tot land kan verschillen en voor zover de Applicatie gericht zijn op alle landen, worden de Gebruikers volledig geïnformeerd dat de prijzen die op de Site worden weergegeven “fiscaal neutraal” zijn, d.w.z. exclusief BTW en exclusief enige andere vorm van belasting die dit of dat land kan toepassen op de verkoop van de diensten van de Applicatie als gevolg van een territoriale link of enige andere link die Gebruikers of enige andere partij naar dat land zou linken.

De Eigenaar gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij er zich van bewust is dat de prijzen zijn uitgedrukt zonder enige belasting en dat elke belasting die eventueel verschuldigd is in zijn land van herkomst, kan worden doorgerekend in de aan hem verzonden factuur, met andere woorden dat de getoonde prijzen kunnen worden verhoogd met BTW of elke andere bestaande of toekomstige belasting die kan worden geëist door een staat die op welk niveau dan ook tussenkomt in het leveringsproces van de Aanvragen die door het Bedrijf aan deze Gebruikers ter beschikking worden gesteld.

11.   – Betalingsvoorwaarden

Het recht om de Applicatie te gebruiken wordt gefactureerd volgens een prijsschema in het menu Instellingen / Algemene informatie en rekening houdend met de volumes van de informatie die specifiek zijn voor elke door het systeem beheerde Map. Deze gebruikskosten worden vooraf gefactureerd, op de verjaardagsdatum van de overstap naar de betaalde versie.

Na betaling worden de facturen elektronisch verstuurd naar het adres dat de EIGENAAR aangeeft op de pagina “Mijn gegevens” van het menu “Instellingen” (www.1stkyc.com/fr/application/settings). Elk ander adres is uitgesloten.

Voor een goede verzending zorgt de EIGENAAR ervoor dat dit adres altijd correct is.

De betalingswijzen worden door de Eigenaar op het moment van inschrijving gekozen uit de mogelijkheden die de STRIPE cashout site biedt en zijn :

– automatische incasso via kedietkaart

– de automatische SEPA-incassoregeling

Indien de betalingsorganisatie van STRIPE om welke reden dan ook de domiciliëring weigert, heeft het Bedrijf het recht om van de eigenaar minstens de kosten te eisen die door de externe partner van Stripe® worden opgelegd en die, bij wijze van indicatie, over het algemeen 7€ / transactie geweigerd worden.

Indien een factuur niet binnen 90 dagen wordt betaald, wordt het dossier als slapend beschouwd en kan het zonder verdere kennisgeving worden verwijderd.

Elke claim of verzoek om informatie met betrekking tot de facturering of vragen over betalingen zal worden verstuurd naar het e-mailadres contact@1stkyc.com.

12.   – Testperiode voor de Applicatie

De Applicatie heeft een gratis testperiode.

Tijdens de testperiode is de vrije toegang tot de Applicatie beperkt tot vijftien dagen en tot één map, zonder beperking van het aantal records per map.

Een eigenaar kan zoveel andere gebruikers uitnodigen als hij wil in zijn map.

13.   – Intellectueel Eigendom

Intellectuele rechten zijn de rechten die als zodanig worden gekwalificeerd door de definities die worden gegeven door de verschillende rechtsstelsels in de wereld, of het nu gaat om rechtsstelsels of om definities die voortvloeien uit het gewoonterecht en daarom wettelijk worden erkend, en in het bijzonder :

– Auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, productiegeheimen, knowhow of knowhow, handelsmerken, octrooien, uitvindingen, ontwerpen, logo’s, handelskleding, morele rechten (zoals bijvoorbeeld het auteursrecht), verborgen woorden, slogans en andere reclameformules en afgeleiden van elke vorm, gebruikt voor professionele commerciële doeleinden, en elke andere vorm van private immateriële rechten.

– Elke toepassing of elk recht op toepassing van voornoemde rechten

Deze rechten worden nooit overgedragen, behalve op strikt beperkte wijze en alleen op grond van een uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Een impliciete verlenging, uitbreiding of herstel van deze licentieopdracht is niet synoniem met een opdracht.

Met andere woorden, kortom, de intellectuele rechten die in het kader van het gebruik van de site worden toegepast of gebruikt, blijven eigendom van het Bedrijf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site en het imago ervan vormen eveneens de exclusieve eigendom van het Bedrijf en omvatten in het bijzonder:

– De rechten van reproductie en mededeling aan het publiek.

14.   – Exploitatiewijzen

Het Bedrijf heeft als enige het recht om het werk geheel of gedeeltelijk te fixeren met eender welke techniek op om het even welk medium en in het bijzonder :

– Een online medium, met inbegrip van het internet, evenals elk intranetnetwerk, elke computerterminal op privé- en/of openbare plaatsen. De toestemming om te reproduceren op het internet omvat ook de toestemming om een link te maken van of naar de site waar het werk wordt gereproduceerd, en op een algemene manier om de site en de inhoud ervan normaal te gebruiken;

– Een “papieren” medium zoals :

– de gehele of gedeeltelijke publicatie in een tijdschrift, informatiepublicaties, boeken, syllabus, gebruiksaanwijzing, enz.

– De mogelijkheid om het werk te reproduceren op een ander medium, met inbegrip van off-line computermedia zoals: cd-roms, databases, diskettes, dvd’s, USB-sticks, flashdrives, enz.

– Het recht om het werk te reproduceren in een onbeperkt aantal kopieën van elk medium;

– Het recht om het werk te verspreiden en te communiceren met het publiek door middel van elke communicatietechniek, met inbegrip van communicatie via de kabel, satelliet, hertziaanse golven, internet en computernetwerken;

15.   – Specifiek intellectueel eigendom

De gebruiker van de 1stkyc applicatie wordt geadviseerd dat de “Watchlist” die door het systeem wordt gebruikt, beperkt is tot het gebruik van de 1stkyc applicatie, met uitsluiting van elk ander gebruik.

De Watchlist is vertrouwelijk en mag onder geen enkele omstandigheid worden gewijzigd, gewijzigd, gebruikt of openbaar gemaakt.

Geen van de partijen mag haar rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tegen vergoeding of om niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij: deze clausule is algemeen en heeft betrekking op alle aspecten van de activiteit van de onderneming en deze algemene voorwaarden, maar geldt in het bijzonder ook voor alle elementen van de intellectuele eigendom.

16.   – Vorderingen en toepasselijk recht

Met betrekking tot klachten moet een onderscheid worden gemaakt tussen algemene klachten en klachten die meer specifiek betrekking hebben op facturering.

Voor elk geschil, controverse of vordering die voortvloeit uit de toepassing van deze algemene voorwaarden of een latere wijziging ervan (die in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betrekking zou hebben op de totstandkoming, geldigheid, bindende werking, interpretatie, uitvoering, schending of oplossing ervan) en voor elke buitencontractuele vordering, of, in het algemeen, elke andere vordering dan deze die betrekking heeft op het enige specifieke punt van de facturatie (zie hieronder), op straffe van nietigheid (onontvankelijkheid), verbinden de partijen, d.w.z. het Bedrijf en de Eigenaar, zich ertoe om eerst via bemiddeling een akkoord te zoeken met een erkende bemiddelaar (www. cmcc.lu).

De bemiddelaar wordt in onderling overleg tussen de partijen of, bij gebrek daaraan, door de president van de Handelsrechtbank van Luxemburg benoemd uit de lijst van advocaten die de opleiding hebben voltooid en die erkend zijn als bemiddelaar.

Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, zal de bemiddeling niet langer duren dan 3 maanden vanaf de datum van de aanstelling van de bemiddelaar.

De plaats van bemiddeling is Luxemburg en de proceduretaal is Frans.

In geval van mislukking van de bemiddeling, en alleen in dit geval, zal het geschil dan uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Luxemburg.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Luxemburgse recht. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Deze taal zal worden aanvaard als enige referentietaal. De vertalingen in andere talen worden uitsluitend ter informatie opgesteld.

Op straffe van verval moeten klachten over facturen binnen 8 kalenderdagen na de datum van verzending van de factuur en/of de samenvattende e-mail schriftelijk worden gemeld. Facturen waarvan de samenvatting (e-mail) niet binnen de gestelde termijn is geprotesteerd, zijn na ontvangst in ieder geval niet meer aanvechtbaar.

17.   – Juridische kosten

In het geval dat een geschil over een betalingsverplichting voor de rechter wordt gebracht, wordt eraan herinnerd dat alle landen van de Europese Unie bij wet of jurisprudentie het beginsel hebben erkend van “een redelijke vergoeding voor de relevante invorderingskosten als gevolg van de te late betaling”.

Ter informatie: in de praktijk bestaat de neiging van de rechtbanken om een schadevergoeding toe te kennen die gelijk is aan ten minste 10% van het onbetaalde bedrag, alleen voor procedurele schade, onverminderd andere schadevergoedingen of de hierboven vermelde schadevergoedingen en zonder rekening te houden met de gerechtsdeurwaarderskosten en andere kosten …

Het Luxemburgse recht is van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site. De rechtbanken van Luxemburg zijn exclusief bevoegd.

18.   – Vertrouwelijkheid van informatie en gegevens

Het Bedrijf neemt alle nodige maatregelen om de integriteit van de gegevens die door de Gebruikers op haar site worden opgeslagen te bewaren, en dit in het perspectief en met respect voor .

De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de gegevens die aan het bedrijf worden doorgegeven, hij moet ervoor zorgen, voorafgaand aan elke overdracht, dat deze worden opgeslagen en gekopieerd in papieren vorm.

Dit exemplaar moet door de klant worden bewaard tot de definitieve verificatie van de overdracht en gedurende ten minste 5 jaar.

In toepassing van het artikel van de 4e Europese richtlijn (2015/849) is het bewaren van documenten onderworpen aan de volgende voorwaarden.

Indien een dergelijke kopie niet wordt bewaard gedurende deze periode, kan het Bedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen met ontbrekende of beschadigde gegevens.

Ook de toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals wachtwoorden, informatie over de klanten van de Gebruiker, enz.) die in het Bestand zijn opgenomen, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die, behalve in geval van duidelijke fraude, het Bedrijf niet aansprakelijk kan stellen indien dergelijke gegevens worden gebruikt, verspreid, gestolen of door piraterij verkregen.

Het Bedrijf kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die, buiten haar verantwoordelijkheid, zouden leiden tot een abnormale verspreiding van de informatie die op haar site is opgeslagen.

19.   – Privacybeleid van de onderneming en informatie in toepassing van de verordening inzake gegevensbescherming – GDPR

Ons bedrijf levert diensten die betrekking hebben op het verzamelen van persoonsgegevens van personen die in het bijzonder in de Europese Unie wonen en is daarom onderworpen aan de GDPR.

Wat de toepassing van de GDPR betreft, gaat het hier om de gegevens van de Eigenaars en de Gebruikers, al dan niet betalend, van de Site en de Applicatie, en niet om de gegevens die zij zelf in hun dossiers coderen. De gegevens die de Eigenaars en de Gebruikers in hun dossiers coderen zijn hun exclusieve eigendom, ze worden onder hun exclusieve verantwoordelijkheid geplaatst en zijn zo gecodeerd dat de ontwikkelingsverantwoordelijke van het Bedrijf er alleen toegang toe kan krijgen met hun toestemming (de uitdrukkelijke toestemming van de Eigenaar) in die mate dat het veronderstelt dat de leden van het Bedrijf actief meewerken aan de uitvoering van de decodering van de computersleutel.

Als natuurlijke persoon die in de Europese Unie woont, geven de eigenaar en de gebruiker hierbij toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens, met inbegrip van gevoelige gegevens.

Als onderneming zijn wij met betrekking tot de persoonlijke informatie van uw medewerkers, managers, aandeelhouders of anderen van mening dat de verwerking van hun persoonlijke informatie noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die onze onderneming nastreeft (met betrekking tot onze website: klanteninformatie) in overeenstemming met artikel 6 f van het GDPR.

Ons Bedrijf bewaart deze informatie slechts gedurende de periode waarin het gebruiksrecht is toegekend of gedurende de duur van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, en uit hoofde van haar verplichtingen die voortvloeien uit haar aansprakelijkheid.

Onze interne procedures en servers zijn ontworpen om de grootst mogelijke veiligheid van uw gegevens te garanderen.

Uw rechten, zoals gewaarborgd door de GDPR, zijn als volgt:

Een recht van gefaciliteerde toegang.

In het geval van een verzoek om toegang van een natuurlijke persoon (Eigenaar of Gebruiker) tot zijn/haar persoonsgegevens, naast het feit dat deze deel uitmaken van zijn/haar Persoonsdossier en voor hem/haar toegankelijk zijn, kan deze natuurlijke persoon contact opnemen met onze Data Officer (zie hieronder) die verantwoordelijk is voor de meldingen, en die dan een maximale termijn van een maand heeft om hieraan te voldoen: in dit geval wordt de Eigenaar gevraagd om voorafgaande schriftelijke toestemming voor toegang tot de encryptiesleutel door het Bedrijf, die anders geen toegang heeft tot deze gegevens.

Een Gebruiker kan op elk moment zijn persoonlijke gegevens zoals die op de Site zijn geregistreerd, bekijken door de pagina “Mijn Account” te raadplegen.

Een recht om te vergeten

In ieder geval kan een Gebruiker zijn account zelf verwijderen, wat tot gevolg heeft dat al zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk worden gewist, met als gevolg dat hij geen toegang meer heeft tot de Applicatie.

Als een eigenaar zijn account verwijdert, verwijdert hij naast zijn persoonlijke gegevens ook de map(pen) waarvan hij eigenaar is.

Een recht om de verwerking te beperken

Dit recht is slechts van toepassing in enkele specifieke gevallen als bedoeld in artikel 18 van de DDR. Neem contact met ons op als u denkt dat u zich in een van deze gevallen bevindt.

Een recht op gegevensdraagbaarheid.

Dit is een nieuw recht in het kader van de GDPR dat een persoon in staat stelt om de door hem verstrekte gegevens in een gemakkelijk herbruikbare vorm op te vragen en, indien van toepassing, over te dragen aan een derde partij. Door het menu “Mijn Profiel” te doorlopen en op de knop “Gegevens exporteren” te klikken, wordt alle informatie in uw Bestand(en) in elektronisch formaat (JSon) aan u overgedragen”.

Informatie over gegevensbeveiliging

Melding in het geval van een data-inbreuk. Bedrijven zullen verplicht zijn om actie te ondernemen in het geval van een veiligheidsinbreuk die resulteert in de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde bekendmaking van gegevens.

In geval van een inbreuk op de beveiliging zal het Bedrijf de bevoegde regelgevende instantie (de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegevens) binnen 72 uur op de hoogte brengen. De betrokken natuurlijke personen worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht indien de inbreuk of schending van gegevens een groot risico inhoudt voor hun rechten en vrijheden.

Back-up

Onze server is onderworpen aan een dagelijkse bestandsback-up procedure uitgevoerd door het hostingbedrijf OVH in Frankfurt (Duitsland). Als onderaannemer heeft dit bedrijf zich ertoe verbonden de GDPR toe te passen en ons op de hoogte te brengen van elk gegevenscompromis.

Algemene voorwaarden van de hostingprovider

De voorwaarden van de gastheer, OVH, zijn beschikbaar op hun website.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Aangezien ons bedrijf minder dan 25 werknemers heeft, is er geen DPO aangesteld, maar heeft de heer Michel Vansimpsen (michel@1stkyc.com) deze functies overgenomen. Gebruikers worden uitgenodigd om rekening te houden met de omvang van het bedrijf wanneer zij te maken hebben met de persoon die de DPO-functie op zich neemt.

Software & gegevens

De gegevens van de door Gebruikers geregistreerde personen & rechtspersonen worden opgeslagen in mijn sql-tabellen die zich op de server van het bedrijf OVH bevinden. Deze gegevens worden systematisch gecodeerd door het systeem; de medewerkers van ons bedrijf zijn niet op de hoogte van de coderingssleutel waarvan de Development Manager de enige eigenaar is. Zij kunnen er geen toegang toe krijgen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming en medewerking van de Eigenaar van het Bestand, in het kader van een duidelijke uitzonderingsprocedure waarvoor de toestemming van de Eigenaar nodig is om toegang te krijgen tot de encryptiesleutel die deze gegevens toegankelijk maakt.

Voor het oplossen van problemen zal het bedrijf software gebruiken die het in staat stelt om op afstand verbinding te maken met de computer van de gebruiker (“Teamviewer” type) om problemen op te lossen en met toestemming en medewerking van de gebruiker.

Referenties

In afwijking van het eerste lid van art.18 aanvaardt de Eigenaar dat het logo van zijn bedrijf/entiteit wordt opgenomen in een pagina “Referenties / Ze gebruiken 1stKYC” op de website van het Bedrijf.

Indien de Eigenaar bezwaar maakt tegen deze verwijzing, moet hij het Bedrijf, in het bijzonder Michel Vansimpsen, op de hoogte brengen via michel@1stkyc.com.

20.   – Personeelsbeheer

De HR-manager is Ariane Vansimpsen.

Zij en de managers van het bedrijf hebben toegang tot de specifieke directory waar alle persoonlijke informatie (loonstrookjes, …) van het personeel van ons bedrijf is opgeslagen.

21.   – Beheer van onderaannemers

Ons bedrijf kiest voor onderaannemers met voldoende garanties.

We werken met twee onderaannemers:

– de gastheer van onze servers is het bedrijf OVH, 2 rue Kellerman in F59100 Roubais (Frankrijk), RC 424 761 419 00045,

– De leverancier van de Transparint database is NameScan, Suite 213, 7 Railway St, Chatswood NSW 2067, Australia.

22.   – Algemene informatie over de  GDPR .

De “Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, afgekort tot DPMR” heeft betrekking op de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van die gegevens en trekt Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming) in,” PB L 119 van 4.4.2009. 5.2016, p. 1-88, § (n.d.), htp://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj (“RGDP”).

Ons bedrijf levert diensten die betrekking hebben op het verzamelen van persoonsgegevens van natuurlijke personen die in het bijzonder in de Europese Unie wonen en is daarom onderworpen aan het RGDP. Zij verwerkt ook persoonsgegevens van haar partners, medewerkers en medewerkers.

Als onderaannemer bevestigen wij zelf dat wij de door de GDPR vereiste procedures hebben overgenomen en verbinden wij ons ertoe de Eigenaars onverwijld op de hoogte te brengen van alle informatie betreffende deze gegevensverwerking voor rekening van derden.

De klant is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor elk illegaal gebruik dat hij maakt van de applicatie dat hem ter beschikking wordt gesteld.

Dank u voor uw aandacht en uw vertrouwen.

Het personeel van 1stKYC dankt u voor uw vertrouwen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de gebruikers een hoog niveau van tevredenheid behouden

Print Friendly, PDF & Email